TÖKÖL VÁROS
  ÜGYFÉLINFORMÁCIÓS
  HONLAPJA

  | főoldal |  fontos információk | Polgármesteri Hivatal |
  | igazgatási iroda | műszaki iroda | pénzügyi iroda | szervezési iroda |
  | okmányiroda | gyámhivatal | rendeletek | irattár (dokumentumok, nyomtatvanyok) | jegyzőkönyvek |

Igazgatási iroda


Feladataink

1. Az ügyfélszolgálati feladatok ellátása, ezen belül
a) a hivatal központi iratkezelési - központi iktatórendszer, irattár muködtetési – feladatainak ellátása
b) az ügyfélszolgálati tevékenység körében
- ügyfeleink általános tájékoztatása, a hivatalon belüli útbaigazítása,
- kérelemnyomtatványok, tájékoztató kiadványok kezelése (ügyfeleknek átadás, sokszorosítás, segítségnyújtás annak kitöltésében), csekkek biztosítása
- iratátvétel, kérelmek jegyzőkönyvbe foglalása
- talált tárgyak leadása és átvétele
- fel nem robbant lövedékek és egyéb rendkívüli események bejelentése
c) a központi fénymásoló üzemeltetése, a lakossági (ügyfél) sokszorosítási kérések teljesítése
d) a hivatal telefonközpontjának működtetése
e) a hivatali kézbesítési feladatok ellátása

2. Az általános államigazgatási és önkormányzati igazgatási feladatok ellátása, ezen belül
a) a népszámlással, egyéb összeírásokkal kapcsolatos ügyek
b) a honvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok, például
- sorozásokkal kapcsolatos ügyek
- családfenntartói igazolással kapcsolatos ügyek
- bevonulási segéllyel kapcsolatos ügyek
c) szakfordító és tolmácsigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés
d) polgári védelmi ügyek intézése
e) birtokvédelmei ügyek
f) szabálysértési ügyek
g) az önkormányzathoz benyújtott helyi támogatás (lakásépítés, lakás, telekvásárlás és lakáskorszerűsítés) (A helyi önkormányzat pénzügyi támogatásról szóló 2/1990.(III.12) számú önkormányzati rendelet szerinkérelmek regisztrálása, a részletfizetés csökkentésére, illetve a kamatmentes kölcsön elengedésére vonatkozó kérelmek bizottsági, illetve testületi döntésre történő előkészítése
h) közösségi pályázatok meghirdetése és lebonyolítása helyi intézmények, civil szervezetek és kisebbségi önkormányzatok részére, az elszámolások ellenőrzése,
i) hagyatéki ügyintézés
j) az önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású intézményekkel kapcsolatos feladatok
- tanügy-igazgatási feladatok, például: óvodai, általános iskolai felvétellel kapcsolatos ügyek intézése, szülői fellebbezések, bejelentések, panaszügyek vizsgálata, törvényességi kérelmek, felülbírálati kérelmek elbírálása, valamint a tanuló-és gyermekbalesetekkel kapcsolatos feladatok ellátása
- az ifjúságpolitikával kapcsolatos helyi feladatok
- oktatási intézmények működési engedélyezése,
- szociális intézmények működésének engedélyezése, ellenőrzése
- az önkormányzati sportigazgatási feladatok koordinálása
- a közművelődési igazgatási feladatok
- az intézményi térítési díjakkal kapcsolatos döntések előkészítése és végrehajtásának szervezése

3. Az okmányirodai feladatok ellátása, ezen belül
a) okmányok kiadása és a kapcsolódó adatkezelési feladatok ellátása:
- személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány,
- közlekedésigazgatási ügyek például: gépjárművezetői engedély, forgalmi engedély, rendszám
- egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyek
- mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványa kiállítása
b) népesség-nyilvántartással kapcsolatos feladatok, a menekültekkel, letelepedokkel, bevándorlókkal kapcsolatos nyilvántartási ügyek
c) úti okmány ügyintézés

4. Az anyakönyvi ügyintézés

5. A szociális igazgatási (7/1998.(III.3.) számú önkormányzati rendelet) és egészségügyi igazgatási (15/2002.(VI.11.) számú önkormányzati rendelet), valamint jegyzői gyámhatósági feladatok intézése, ezen belül
a) pénzbeli ellátások, természetben nyújtott ellátások biztosítása, például:
- rendszeres és rendkívüli segélyek,
- ápolási díj,
- mozgáskorlátozottak támogatása,
- egészségügyi ellátás egyedi ügyeinek intézése
- a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázattal kapcsolatos feladatok intézése
b) az intézményi ellátással kapcsolatos feladatok szervezése, egyedi ügyeinek intézése (Bölcsőde, Gyermekjóléti Szolgálat, a felnőtt és gyermek háziorvosok, fogorvosok, védőnői szolgálat, ügyelet)
c) jegyzői gyámhatósági ügyek, például: teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, ügygondnok, eseti gondnok kirendelés, felmentés, szülői nyilatkozat örökbe fogadáshoz, védelembe vétel, átmeneti gondozásba vétel),
d) hadigondozotti ellátás,
e) menekültügyek intézése
f) a nyilvántartások vezetése
Az iroda saját feladatkörében gondoskodik a hatósági bizonyítványok kiállításárólKözérdekű bejelentések, panaszok, javaslatok

Az állampolgárok közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak és panaszainak előterjesztését, vizsgálatát és érdemi elintézését egységesen szabályozza az 1977. évi I. tv.
A közérdekű bejelentéseket, javaslatokat és panaszokat az önkormányzatokon kívül kötelesek elintézni az állami szervek, vállalatok, intézetek, intézmények; a szövetkezetek; az egyesületek; a kisiparosok és magánkereskedők érdekképviseleti- illetőleg felügyeleti szervei; egyéb, hatóságilag engedélyezett tevékenységet folytató személyek felügyeleti szervei.
A polgármester jogosult intézkedni, ha a bejelentés a képviselő-testület hivatalát érinti, egyéb önkormányzati ügyben a közvetlen felettes (pl. az iskola igazgatója, ha az iskolával kapcsolatos a bejelentés stb.), a kisiparosok és magánkereskedők, valamint egyéb hatóságilag engedélyezett tevékenységet folytató személyek esetében a jegyző intézkedik.
A közérdekű bejelentés olyan körülményre, hibára vagy hiányosságra hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a közösség érdekét szolgálja. Felhívhatja a figyelmet olyan magatartásra vagy tényre is, amely jogszabályba ütközik, vagy ellentétes a jó erkölccsel, a tisztességes gazdálkodás elveivel, illetőleg más módon sérti vagy veszélyezteti a társadalom érdekeit. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.
A közérdekű bejelentést és javaslatot szóban vagy írásban lehet megtenni az elintézésre ügykör szerint hivatott szervhez. A szóbeli bejelentést – kérelemre – az elintézésre hivatott szerv köteles írásba foglalni. A hivatal, az előtte szóban előterjesztett közérdekű bejelentést illetőleg javaslatot köteles írásba foglalni - akkor is, ha az elintézés nem tartozik a hatáskörébe -, s azt 8 napon belül megküldeni a megfelelő szervnek. Az áttételről a bejelentőt illetve javaslattevőt egyidejűleg értesíteni kell. A közérdekű bejelentőt és javaslattevőt, ha azt a bejelentés tartalma szükségessé teszi, meghallgatja az intézkedésre jogosult

Figyelem: A korábbival azonos tartalmú ismételt, továbbá a névtelen bejelentés vizsgálata mellőzhető Az elintézésre hivatott szerv vezetője dönti el, hogy a névtelen bejelentésre indít-e vizsgálatot. Vizsgálat akkor rendelhető el, ha alaposan feltételezhető, hogy a bejelentés tartalma megfelel a valóságnak. A közérdekű bejelentéseket illetve javaslatokat általában 30 napon belül el kell bírálni. Ha a vizsgálat előreláthatóan hosszabb ideig tart, erről a bejelentőt (javaslattevőt) 30 napon belül tájékoztatni kell, az elintézés várható időpontjának közlésével. A vizsgálat befejezésekor tett intézkedésről vagy annak mellőzéséről a bejelentőt (javaslattevőt) írásban haladéktalanul értesíteni kell, az állásfoglalás indokait is közölve. Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha az elintézésről a bejelentőt (javaslattevőt) szóban tájékoztatták és a tájékoztatást tudomásul vette. A bejelentőt (javaslattevőt) azért, mert a közérdekkel ellentétes tevékenységre (mulasztásra) hívta fel a figyelmet, hátrány nem érheti. A közérdekű bejelentést (javaslatot) tevő kérheti, hogy személyét ne fedjék fel az eljárás során. Ennek a kérelemnek – hacsak a vizsgálat eredményessége mást nem kíván – eleget kell tenni. Ha a vizsgálat érdeke úgy kívánja, hogy a bejelentést tevő személyét felfedjék, erről őt minden esetben előzetesen tájékoztatni kell. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt el –a felettes szerv vezetőjének előzetes hozzájárulásával, illetőleg a további eljárás kezdeményezésére jogosult személy kérelmére –, fel kell fedni a kilétét. Ez esetben (fegyelmi vagy büntető) eljárást is lehet kezdeményezni ellene.
A panasz olyan kérelem, amely egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul és elintézése nem tartozik más, jogilag szabályozott – így különösen bírósági, államigazgatási, munkaügyi (szövetkezeti) döntőbizottsági – eljárás alá. Ha a panasztevő az intézkedést nem tartja kielégítőnek, kérelmére a panaszt – felülvizsgálat keretében – a felettes szerv intézi el. A felettes szerv intézkedése ellen további panasznak nincs helye.
A kisiparos, illetőleg a magánkereskedő elleni panaszt az érdekképviseleti, illetőleg a felügyeleti szerv intézi el.
Az egyéb, hatóságilag engedélyezett tevékenységet folytató személy elleni panaszt a felügyeleti szerv intézi el.
A panasz vizsgálata mellőzhető, ha a panasztevő a sérelmezett tevékenységről (mulasztásról) való tudomásszerzéstől számított 6 hónap után terjesztette azt elő. A tudomásszerzéstől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

A felvilágosítás helye: a Hivatal székhelyén (2316 Tököl, Fő u. 117.)Talált tárgyak leadása és átvétele

Az ügyintézés csak a Tököl közterületén, vagy megőrzési lehetőséggel nem rendelkező tököli intézmény, vállalat területén talált , vagyis más által elvesztett dologra terjed ki.

Figyelem: minden esetben szüksége lesz a személyi adatai és személyi azonosságának igazolására (személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány és lakcímigazolvány, 2001. január 1-je után kiállított vezetői engedély és lakcímigazolvány, útlevél és lakcímigazolvány) alkalmas, érvényes okmányaira.

A talált dolgok tekintetében követendő eljárásról szóló 18/1960. (IV. 13.) Korm. rendelet szabályozza a Ptk. 129–132. §-ai alapján találás útján megszerezhető dolgok esetében az eljárási szabályokat. Ezek szerint a találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a dolgok elvesztőjének, tulajdonosának vagy más, átvételre jogosult személynek (a továbbiakban: jogosult) átadni, vagy a jegyzőnek, illetve a hivatalnak beszolgáltatni. A hivatalba való beszolgáltatáskor a találónak nyilatkoznia kell arról, hogy esetlegesen igényt tart-e a dolog tulajdonjogára. Erről az igénybejelentésről a találó igazolást kap. Ha a beszolgáltatott dolog átvételére jogosult személy megállapítható, a hivatal a dolgot haladéktalanul átadja a jogosultnak. Az olyan dolgot, amelynek az átvételére jogosult személy nem állapítható meg, a hivatal három hónapon át megőrzi, s ha ez idő alatt a jogosult nem jelentkezik, a személyi tulajdon szokásos tárgyai körébe tartozó dolgot, ha ennek tulajdonjogára igényt tartott, a találó megkapja, azzal a feltétellel, hogy a dolgot:
a) állagának sérelme nélkül használhatja, azonban
b) nem idegenítheti el, nem terhelheti meg és használatát másnak nem engedheti át.

Ha a jogosult a találástól számított egy éven belül sem jelentkezik, a találó a neki kiadott dolog tulajdonjogát megszerzi.
Ha a jogosult a beszolgáltatástól számított három hónap alatt nem jelentkezett és a találó sem tartott igényt a dolog tulajdonjogára, a hivatal a talált dolgot értékesíti.(a lefoglalt vagyontárgyak értékesítésére vonatkozó szabályok szerint).
Ha a talált dolog – akár romlandósága miatt, akár pedig egyéb okból – nem tartható el, illetőleg nem őrizhető meg, a hivatal haladéktalanul gondoskodik az értékesítéséről
Ha a jogosult az értékesítés előtt jelentkezik, a dolgot részére ki kell adni, az értékesítés utáni, de a találástól számított egy éven belüli jelentkezés esetében a befolyt összeget kell neki kifizetni, egy év után azonban már az értékre sem tarthat igényt.
Az eljárás illetékmentes.

ügyintézés helye: a Hivatal székhelyén (2316 Tököl, Fő u. 117.)A szakfordítói és tolmácsigazolvány

Az ügyintézés csak a tököli lakóhellyel, ennek hiányában tököli tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárok részére történik. A jegyző határozatát elbírálásra be kell terjeszteni az Igazságügyi Minisztériumba

Az eljárás kérelemre indul, melyhez mellékelni kell:
- a felsőfokú végzettséget (kivéve, ha szakfordítói, vagy tolmács bizonyítványa van), szakirányú felsőfokú nyelvvizsgát igazoló okmányokat,
- 5 éves gyakorlatról szóló igazolást
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

Az igazolvány kiállítása illetékköteles, melynek összege 2.200 Ft, továbbá az igazolvány értékét is meg kell téríteni.

ügyintézés helye: a Hivatal székhelyén (2316 Tököl, Fő u. 117.)A bevonulási segélyekkel kapcsolatos ügyek intézése

Az ügyintézés csak a tököli lakóhellyel, ennek hiányában tököli tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárok részére történik.

Figyelem: minden esetben szüksége lesz személyi adatai és személyi azonossága igazolására (személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány és lakcímigazolvány, 2001. január 1-je után kiállított vezetői engedély és lakcímigazolvány, útlevél és lakcímigazolvány) alkalmas, érvényes okmányaira, TAJ-kártyájára (Társadalombiztosítási igazolvány) és Adóigazolványára.

Az eljárás kérelemre indul, amihez a nyomtatvány a hivatalban beszerezhető. A kérelemhez csatolni kell a behívóparancsot.
Az ügyintézés illetékmentes.
A segély összegét a sorkatona csak személyesen, a hivatal házi pénztárában veheti át, a pénztár nyitvatartási idejében.

ügyintézés helye: a Hivatal székhelyén (2316 Tököl, Fő u. 117.)


A családfenntartói igazolás

Az ügyintézés csak a tököli lakóhellyel, ennek hiányában tököli tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárok részére történik.

Figyelem: minden esetben szüksége lesz a személyi adatai és személyi azonossága igazolására (személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány és lakcímigazolvány, 2001. január 1-je után kiállított vezetői engedély és lakcímigazolvány, útlevél és lakcímigazolvány) alkalmas, érvényes okmányaira.

A Hadkiegészítő Parancsnokság részére benyújtható halasztási kérelemhez kezdeményezhető az igazolás kiadása. Az igazolás 1 évig érvényes, és csak abban az esetben adható ki, ha a hadköteles kérelmezőnek olyan hozzátartozója van, aki állandó gondozásra vagy ápolásra szorul és a kérelmezőn kívül más tartásra kötelezhető hozzátartozója nincs.

Az eljárás kérelemre indul, melyhez csatolni kell az orvosi és a jövedelmi igazolást.
A családfenntartói igazolás kiállítása illetékmentes.

ügyintézés helye: a Hivatal székhelyén (2316 Tököl, Fő u. 117.)


Szociális ellátások

Tököl város (állandó lakóhellyel rendelkező) polgárai a jogosultsági feltételek fennállása esetén az alábbi pénzbeli és természetbeni juttatásokat vehetik igénybe:

Időskorúak járadéka
Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A települési önkormányzat időskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévét, illetőleg a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek havi jövedelme, valamint saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, egyedülálló esetén 95%-át.
Az eljárás kérelemre indul, további információ és nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájában, Papp Erika ügyintézőnél igényelhető.
A kérelemhez mellékelni kell: személyi igazolványt, TAJ kártyát, adókártyát, jövedelemigazolásokat a közös háztartásban élőktől

Rendszeres szociális segély
A települési önkormányzat rendszeres szociális segélyt állapít meg annak a személynek, aki
- 18. életévét betöltötte, aktív korú, továbbá munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy vakok személyi járadékában részesül, illetőleg fogyatékossági támogatásban részesül
- aktív korú nem foglalkoztatott, feltéve, hogy megélhetése más módon nem biztosított.
Az eljárás kérelemre indul, további információ és nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájában, Papp Erika ügyintézőnél igényelhető.
A kérelemhez mellékelni kell: személyi igazolványt, TAJ kártyát, adókártyát, jövedelemigazolásokat a közös háztartásban élőktől

Lakásfenntartási támogatás
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak, az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Az önkormányzat normatív lakásfenntartási támogatást nyújt annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (2005-ben 37.500,-Ft), feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 25%-át meghaladja.
Helyi lakásfenntartási támogatás állapítható meg a normatív lakásfenntartási támogatásban nem részesíthető személy részére, ha a lakás hasznos alapterülete a jogszabály szerinti lakásnagyságot nem haladja meg, továbbá az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (2005-ben 49.400,-Ft) feltéve, hogy a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30%-át meghaladja.
Az eljárás kérelemre indul, további információ és nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán igényelhető.
A kérelemhez mellékelni kell: személyi igazolványt, TAJ kártyát, jövedelemigazolásokat a közös háztartásban élőktől, valamint a lakás nagyságát hitelt érdemlően igazoló iratot. Helyi lakásfenntartási támogatáshoz a közüzemi díjak 3 havi számláját is be kell csatolni.

Ápolási díj
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.
ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó, ha önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi, továbbá rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.
Az eljárás kérelemre indul, további információ és nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájában, Papp Erika ügyintézőnél igényelhető.
A kérelemhez mellékelni kell: személyi igazolványt, TAJ kártyát, adókártyát, jövedelemigazolásokat a közös háztartásban élőktől, orvosi igazolást és szakvéleményt az ápolt egészségi állapotáról.

Átmeneti segély
Az önkormányzat, a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújthat.
átmeneti segély annak folyósítható, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem - figyelembe véve a közös háztartásban együtt élő személyek összes jövedelmét - a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot (2005-ben 24.700,-Ft), egyedül álló esetén a nyugdíjminimum kétszeresét (2005-ben 49.400,-Ft) nem haladja meg.
Az eljárás kérelemre indul, további információ és nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán igényelhető.
A kérelemhez mellékelni kell: személyi igazolványt, TAJ kártyát, jövedelemigazolásokat a közös háztartásban élőktől

Szemétszállítási díjkedvezmény
Szemétszállítási díjkedvezményre jogosult az az egyedülálló, szociálisan rászoruló, öregségi nyugdíjjal rendelkező, illetve I, II. csoportú rokkant nyugdíjas, akinek az egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegének kétszeresét (2005-ben 49.400,-Ft).
Nem jogosult támogatásra: aki a nyugdíj mellett egyéb jogcímen az Sztv. szerinti rendszeres jövedelemben részesül, vagy akinek ingatlanában életvitelszerűen más személy is tartózkodik
Az eljárás kérelemre indul, további információ és nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán igényelhető.
A kérelemhez mellékelni kell: személyi igazolványt, TAJ kártyát, jövedelemigazolást, a szemétszállítási díj utolsó havi szelvényét.

Temetési segély
Az önkormányzat 15.000,-Ft temetési segélyt állapít meg annak a személynek, aki meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, és ezt számlával igazolja.
Az eljárás kérelemre indul, további információ és nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán igényelhető.
A kérelemhez mellékelni kell: személyi igazolványt, TAJ kártyát, a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, az eredeti temetési számlákat.


A jegyzői gyámhatósági ügyek

Az ügyintézés a tököli lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárok részére történik.

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
Nemcsak a jegyzői gyámhatóság, a gyámhivatal előtt lehet megtenni a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot, hanem az anyakönyvvezető, a bíróság, magyar külképviseleti hatóság, illetve közjegyző előtt is közokiratba foglalható. A nyilatkozat csak személyesen tehető és teljes hatályához szükséges az anya hozzájárulása is. Az eljárás egyik feltétele, hogy az anya nem él házasságban, illetőleg a házasság felbontását a születés idejénél 300 nappal korábban mondta ki a bíróság, és az jogerőre emelkedett, valamint, hogy az elismerő apa és a gyermek között legalább 16 év korkülönbség legyen. Fiatalkorú szülők esetén a törvényes képviselő hozzájárulása is szükséges az apai elismerő nyilatkozat megtételéhez. Méhmagzat elismerése esetén, ha az anya kiskorú, a gyámhivatal a méhmagzat részére gondnokot rendel.
A nyilatkozattételhez szükséges iratok:
- a gyermek szüleinek személyazonosító igazolványa,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata (méhmagzat elismerése esetén terhes gondozási könyv),
- elvált anya esetében jogerős bontóperi ítélet, özvegység esetén a volt férj halotti anyakönyvi kivonata, fiatalkorú anya vagy apa esetében szükséges törvényes képviselőjük megjelenése is.

Ügygondnok, eseti gondnok kirendelése, felmentése
Ismeretlen helyen tartózkodó személy képviseletére, érdekeinek védelmében a jegyzői gyámhatóság - amennyiben az előtte folyó eljárásban erre szükség van, illetve más szerv megkeresésére -- eseti vagy ügygondnokot rendel ki. Az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul, az eljáráshoz szükséges az ismeretlen helyen való tartózkodás tényét igazoló okirat.

Szülői nyilatkozat ismeretlen személy általi örökbefogadásához
Azt a nyilatkozatot, melyben a szülő hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához, a szülő bármelyik jegyzői gyámhatóságnál, illetve gyámhivatalnál megteheti. A nyilatkozattételhez szükséges a személyazonosságot igazoló iratokon kívül a gyermek születési anyakönyvi kivonata.

Védelembe vétel
A gyermek védelembevétele a gyermek veszélyeztetettsége esetén ? nevelési-, oktatási intézmény, a lakókörnyezet, szabálysértési hatóság, rendőrség, ügyészség, bíróság stb. jelzésére ? kezdeményezhető A védelembe vétel a szülői felügyeleti jogot nem érinti. A védelembevételt követően a szülő és a gyermek -a jegyzői gyámhatóság döntése alapján- köteles együttműködni a kirendelt családgondozóval.

Átmeneti gondozásba vétel (korábban intézeti elhelyezés)
Az átmeneti gondozás a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével történő, ideiglenes jellegű, teljes körű ellátást jelenti. Időtartama legfeljebb 6 hónap lehet, amely indokolt esetben 3 hónappal meghosszabbítható. Akkor kerülhet rá sor, ha a szülő egészségügyi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy egyéb akadályoztatása miatt nem tudja megoldani a gyermek nevelését a családban.

Ideiglenes hatályú elhelyezés
Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges, a gyermeket ideiglenesen a nevelésére alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más hozzátartozónál, illetve személynél, vagy ha erre nincs lehetőség, a legközelebbi,? az ideiglenes hatályú elhelyezés biztosítására is kijelölt ? gyermekotthonban helyezi el.
Az ideiglenes hatályú elhelyezést megalapozó súlyos veszélyeztetettségnek minősül a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésében jelentős és helyrehozatatlan károsodást okozhat.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
A rendszeres gyermekvédelmi támogatás célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok anyagi támogatása a gyermek családi környezetben történő ellátásának elősegítése, illetve a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése érdekében. A települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket kiegészítő családi pótlékban részesítheti, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és a családban történő nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben, feltéve, hogy a települési önkormányzat rendelete alapján elrendelt vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a törvényben meghatározott értéket.
A rendszeres támogatás havi összege ? gyermekenként ?az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százalékával. A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány beszerezhető az ügyfélszolgálati Irodán. Szükséges igazolások: a kérelmező személyi igazolványa és lakcím igazolványa, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a kérelem benyújtását megelőző három hónap nettó átlagjövedelme igazolása minden kereső után, minden jövedelemről, s egyedülálló szülő esetén annak igazolása, hogy a gyermeket a kérelmezőnél helyezték el, szükséges tartósan beteg gyermek esetén az orvosi igazolás, illetve nappali tagozaton tanuló középiskolai, vagy felsőfokú tanintézet iskolalátogatási igazolását becsatolni.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
A települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány beszerezhető az ügyfélszolgálati Irodán. A kérelem mellé csatolni kell a benyújtást megelőző hónap nettó átlagjövedelméről szóló igazolást valamennyi kereső és valamennyi jövedelem vonatkozásában.
Az ügyintézés minden esetben illetékmentes.

ügyintézés helye: a hivatal székhelyén (2316 Tököl, Fő u. 117.)A menekültekkel, letelepedőkkel, bevándorlókkal kapcsolatos ügyintézés

Az ügyintézés a tököli, a szigetcsépi, szigetszentmártoni és szigetújfalui lakóhellyel, ennek hiányában az említett településeken tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárok részére történik.

Figyelem: általában szüksége lehet a személyi adatai és személyi azonosságának igazolására (személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány és lakcímigazolvány, 2001. január 1-je után kiállított vezetői engedély és lakcímigazolvány, útlevél és lakcímigazolvány) alkalmas, érvényes okmányaira.

Bevándorló polgár nyilvántartásba vétele
Szükséges iratok felnőtt személy esetében:
- bevándorlás engedélyezését igazoló határozat, melyet a BM Bevándorlási és állampolgársági Hivatala (1117 Budapest, Budafoki út 60/B.) engedélyez és állít ki
- születési anyakönyvi kivonat hiteles fordítása (Nagykövetség vagy az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által lefordított anyakönyvi kivonat)
- lakcímjelentő lap, melyet a szállásadó aláírásánál a tulajdonosnak kell aláírnia
- a bejelenteni kívánt lakóhelyről adásvételi szerződést vagy tulajdoni lapot kell bemutatni
Szükséges iratok kiskorú gyermek esetében:
- a felnőtt személyekkel megegyező okiratok, továbbá a két szülő együttes nyilatkozata arról, hogy gyermeküket a településre kívánják bejelenteni.

A Magyar Köztársaság területére visszatérő polgár nyilvántartásba vétele
Szükséges iratok:
- érvényes magyar útlevél vagy a Belügyminisztérium által kiállított 1 évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvány
- születési anyakönyvi kivonat
- házassági anyakönyvi kivonat
(ha külföldön történt, akkor a Nagykövetség vagy az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által lefordított anyakönyvi kivonat!)
? lakcímjelentő lap, melyet a szállásadó rovatban a tulajdonosnak kell aláírnia
- a bejelenteni kívánt lakóhelyről adásvételi szerződést vagy tulajdoni lapot kell bemutatni.

Menekültként elismert személy nyilvántartásba vétele
Szükséges okiratok:
- menekültként való elismerést igazoló határozat, melyet a BM Bevándorlási és állampolgársági Hivatal Menekültügyi Igazgatósága engedélyez és állít ki
- két darab fénykép, melyet a Menekültügyi Igazgatóság hitelesít
- születési, házassági anyakönyvi kivonat hiteles fordítása (Nagykövetség vagy az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által lefordított anyakönyvi kivonat)
- lakcímjelentő lap, melyet a szállásadó aláírásánál a tulajdonosnak kell aláírnia
- bejelenteni kívánt lakóhelyről adásvételi szerződést vagy tulajdoni lapot kell bemutatni

Külföldön született kiskorú gyermek utólagos nyilvántartásba vétele
Szükséges okiratok:
- születési anyakönyvi kivonat hiteles fordítása, melyet a Nagykövetség vagy az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda állít ki.
- mindkét szülő együttes nyilatkozata arról, hogy gyermeküket a településre kívánják bejelenteni.
- lakcímjelentő lap, melyet a szállásadó rovatban a tulajdonosnak kell aláírnia
- a bejelenteni kívánt lakóhelyről adásvételi szerződést vagy tulajdoni lapot kell bemutatni

Külföldön élő magyar állampolgárok nyilvántartásba vétele
A külföldön élő magyar állampolgárok nyilvántartásba vétele a IX. ker. Balázs Béla u. 35. alatt történik. ( tel.: 455-6700). Az ügyfélszolgálat hétfőtől csütörtökig 9-16, pénteken 9-14 óráig fogad ügyfeleket.

Amit érdemes tudni a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról
2002. január 1-jén hatályba lépett a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény, mely új, egységes migrációs szervezetet hozott létre. A BM Bevándorlási és állampolgársági Hivatal területi szervei járnak el első fokú hatóságként az idegenrendészeti ügyekben (tartózkodási engedélyek, letelepedési kérelmek, bevándorlási engedélyek, szálláshely bejelentések).
a) Letelepedési engedéllyel rendelkezők esetén
Ha a letelepedett külföldi a letelepedési engedély okmányába bejegyzett szálláshelye (lakcímének) megváltoztatására irányuló bejelentést az erre rendszeresített formanyomtatványon a beköltözést követő 3 munkanapon belül az új lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője útján vagy közvetlenül a területi idegenrendészeti hatóságnál személyesen vagy képviselője útján nyújthatja be. Adatváltozás esetén a formanyomtatvány megfelelő rovatának kitöltésével kérni kell a letelepedési engedély cseréjét is. A bejelentéssel egyidejűleg be kell mutatni:
- a szálláshely bejelentésére szolgáló formanyomtatványt
- bejelentő útlevelét
- letelepedési engedélyét
- okiratot a lakás feletti rendelkezési, illetve használati jogosultságról
- 1 darab arcfényképet
A bejelentkezést saját kezűleg alá kell írni. A lakóhely bejelentésének és a letelepedési engedély okmány cseréjének kezdeményezését átvételi elismervény igazolja, melyet az állampolgárnak meg kell őriznie
b) A tartózkodási engedéllyel rendelkezők szálláshely változásának bejelentése esetén
A külföldi szálláshelyének (lakcímének) megváltozását a beköltözést követő 3 munkanapon belül az új szálláshely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője útján vagy a területi idegenrendészeti hatóságnál közvetlenül, személyesen vagy képviselője útján jelentheti be. bejelentéssel egyidejűleg be kell mutatni:
- a szálláshely bejelentésére szolgáló formanyomtatványt
- okiratot a lakás feletti rendelkezési, illetve használati jogosultságról
- útlevelét
- tartózkodási engedélyét
A szálláshely (lakóhely) bejelentését igazolószelvény igazolja, ezért azt az úti okmányban, illetőleg a tartózkodási engedéllyel kell őrizni, és az arra feljogosított hatóságnak bemutatni.
c) Egyéb jogcímen Magyarországon tartózkodó külföldiek szálláshely-bejelentése esetén a bejelentéssel egyidejűleg be kell mutatni:
- a szálláshely bejelentésére szolgáló formanyomtatványt
- okiratot a lakás feletti rendelkezési, illetve használati jogosultságról
- útlevelét
- A, B, C, illetve D típusú vízumot
Mindhárom esetben a szükséges formanyomtatványt a BM Bevándorlási és állampolgársági Hivatalnál ? Budapest XI., Budafoki út 60. lehet beszerezni.
Az ügyintézés illetékköteles, melynek összege 2.200 Ft.

ügyintézés helye: a hivatal okmányirodájában (2316 Tököl, Fő u. 119.)A személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyintézés

Az ügyintézés a körzetközponti jegyzőhöz tartozó települések (Tököl, Szigetcsép, Szigetszentmárton, Szigetújfalu) lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárok részére történik.

Személyazonosító jelet igazoló hatósági igazolvány
(nem volt, elveszett, megrongálódott, eltulajdonították)
Az eljáráshoz szükséges iratok:
- érvényes személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány) vagy ha nem rendelkezik ilyennel, érvényes magyar útlevél, 2001. 01. 01. után kiadott vezetői engedély
- 1000 Ft (csekken befizetendő)

A lakcímet érintő bejelentések
1., Lakóhely létesítése, változtatása, tartózkodási hely létesítése, változtatása, tartózkodási hely megújítása:
Az eljáráshoz szükséges iratok:
- személyazonosító igazolvány
- lakcímigazolvány vagy személyi lap vagy hatósági bizonyítvány (hatósági igazolvány) a személyazonosító jelről vagy a rendőrség által kiadott igazolás
- lakcímjelentő lap / okmányirodákban szerezhető be a nyomtatvány/
- az "új" lakcímet tartalmazó adásvételi szerződés vagy tulajdoni lap vagy jogerős használatbavételi engedély (a cím valódiságát kell az ügyintézőnek ellenőrizni)

2., Lakóhely megszűnése, tartózkodási hely megszűnése, ideiglenes külföldön tartózkodás bejelentése, visszatérés bejelentése, külföldi letelepedés:
Az eljáráshoz szükséges iratok:
- személyazonosító igazolvány
- lakcímigazolvány vagy személyi lap vagy hatósági bizonyítvány (hatósági igazolvány) a személyazonosító jelről vagy a rendőrség által kiadott igazolás
- lakcímjelentő lap /okmányirodákban szerezhető be a nyomtatvány/
A lakcímet érintő bejelentés illetékmentes.

Lakcímigazolvány lakcímet nem érintő változás miatti cseréje
A bejelentés illetékköteles, az illeték összege: 500 Ft
Az eljáráshoz szükséges iratok:
- személyazonosító igazolvány
- lakcímigazolvány vagy személyi lap vagy hatósági bizonyítvány (hatósági igazolvány) a személyazonosító jelről vagy a rendőrség által kiadott igazolás
- születési anyakönyvi kivonat
- házassági anyakönyvi kivonat (nők esetében, amennyiben férjes nevet viselnek)
- dr.-i címet igazoló okirat (diploma, oklevél)

Másolat kiadása a személyi adat- és lakcím-nyilvántartásban tárolt adatokról
Fontos: a kiállítás dátumától számítva 30 napig érvényes és az eljárás illetékmentes.
Szükséges iratok:- személyazonosító igazolvány
- személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímigazolvány)

ügyintézés helye: a hivatal okmányirodája (2316. Tököl, Fő u. 119.)
A személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés

Az ügyintézés országos illetékességű, körzeten kívüli ügyfelek ellátása előzetes bejelentkezés alapján történik. Személyesen és telefonon történő időpontfoglalás csütörtöki napokra, interneten keresztüli időpontfoglalás hétfő, szerda és csütörtöki napokra lehetséges.

Első személyazonosító igazolvány kiváltása
Az eljáráshoz szükséges iratok: (14. életévét adott évben betöltő állampolgár esetében)
- születési anyakönyvi kivonat
- lakcímigazolvány vagy személyi lap vagy hatósági bizonyítvány (hatósági igazolvány) a személyazonosító jelről
- érvényes magyar útlevél, ha rendelkezik vele.
Az ügyintézés illetékmentes, amennyiben nem rendelkezik érvényes útlevéllel és adott évben tölti be a 14. életévét. Érvényes útlevéllel rendelkezők részére az eljárás illetéke 1.500,- Ft.
Az eljáráshoz szükséges iratok: (14 év felett első kiadás esetén)
- születési anyakönyvi kivonat, nők házassági anyakönyvi kivonata
- lakcímigazolvány vagy személyi lap vagy hatósági bizonyítvány (hatósági igazolvány) a személyazonosító jelről
- érvényes magyar útlevél, ha rendelkezik vele
Az ügyintézés illetékköteles, melynek összege 1 500Ft. Ha nem rendelkezik útlevéllel, az eljárási illeték 3.000,- Ft.

Ha a személyazonosító igazolvány érvényessége lejárt, megrongálódott, elveszett, eltulajdonították, vagy megsemmisült.
Az eljáráshoz szükséges iratok:
- születési anyakönyvi kivonat,
- házassági anyakönyvi kivonat,
- lakcímigazolvány vagy hatósági bizonyítvány (hatósági igazolvány) a személyazonosító jelről
- érvényes személyazonosító igazolvány vagy érvényes magyar útlevél vagy 2001. január 1-je után kiállított vezetői engedély
Az ügyintézés illetékköteles, melynek összege 1.500 Ft, ha rendelkezik érvényes útlevéllel, vagy 2001.január 1-je után kiállított vezetői engedéllyel. Amennyiben nem rendelkezik érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal, az eljárás illetéke 3.000 Ft.

Ha a személyazonosító igazolvány adataiban változás következett be
Az eljáráshoz szükséges iratok:
a) születési anyakönyvi kivonat,
b) lakcímigazolvány vagy hatósági bizonyítvány (hatósági igazolvány) a személyazonosító jelről
c) az adatváltozást igazoló okmány:
- házassági anyakönyvi kivonat
- dr.-i címet igazoló okirat
- névváltoztatásról szóló okirat
- ?neme? adat változása esetén: születési anyakönyvi kivonat és Igazságügyi Orvos-szakértői Intézet igazolása
Az ügyintézés illetékköteles, melynek összege 1 500Ft.

Cselekvőképtelen személy személyazonosító igazolvánnyal történő ellátása
Az eljárás kérelemre indul, a formanyomtatványt az okmányirodában bocsátják rendelkezésére. Az eljáráshoz szükséges iratok:
a) születési anyakönyvi kivonat,
b) házassági anyakönyvi kivonat (nők esetében, amennyiben a férjes nevet viselik),
c) lakcímigazolvány vagy hatósági bizonyítvány (hatósági igazolvány) a személyazonosító jelről
d) törvényes képviselő személyazonosságát igazoló okmány
e) a gondnokolt cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezéséről szóló jogerős bírósági határozat
f) a törvényes képviselőnek történő kijelölést igazoló jogerős gyámhatósági határozat
g) érvényes magyar útlevél vagy 2001. január 1-je után kiállított vezetői engedély
Az ügyintézés illetékköteles, melynek összege 1 500Ft, ha rendelkezik érvényes útlevéllel, vagy 2001.január 1-je után kiállított vezetői engedéllyel, egyébként az eljárás illetéke 3.000 Ft.

Menekült, bevándorolt jogállás megszerzése
Az eljáráshoz szükséges iratok:
a) a menekült vagy bevándorolt jogállás megszerzéséről szóló jogerős határozat,
b) születési, házassági anyakönyvi kivonat hiteles fordítása (OFFI által)
c) külföldi hatóság által kiállított útlevél - ha rendelkezik ilyen okmánnyal
d) menekült esetén: menekültügyi hatóság által hitelesített fénykép
e) a határozatban szereplő címről szóló tulajdoni lap - a tulajdonos saját kezű aláírása a lakcímjelentő lapra.
Az ügyintézés illetékköteles, melynek összege 1.500 Ft.

Hazatérő ellátása személyazonosító igazolvánnyal
Az eljárás kérelemre indul. Az eljáráshoz szükséges iratok:
a) születési anyakönyvi kivonat, amennyiben külföldön történt: hiteles fordítása (OFFI)
b) házassági anyakönyvi kivonat, amennyiben külföldön történt: hiteles fordítása (OFFI)
c) érvényes magyar útlevél vagy 1 évnél nem régebbi állampolgársági igazolvány.
Az ügyintézés illetékköteles, melynek összege 1.500 Ft.

Személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímigazolvány)
A személyazonosító igazolvány eljárás keretében történő-, illetve első kiadás illetékmentes. Lakcímet nem érintő adatváltozás esetén 500,- Ft az eljárás illetéke.
Az eljáráshoz szükséges iratok:
- hatósági igazolvány, bizonyítvány a személyi azonosítóról, személyi lap
- házassági anyakönyvi kivonat, doktori címet igazoló okirat

ügyintézés helye: a hivatal okmányirodája (2316 Tököl, Fő u. 119.)Vezetői engedély

Az ügyintézés országos illetékességű, körzeten kívüli ügyfelek ellátása előzetes bejelentkezés alapján történik. Személyesen és telefonon történő időpontfoglalás csütörtöki napokra, interneten keresztüli időpontfoglalás hétfő, szerda és csütörtöki napokra lehetséges.

Vezetői engedély első alkalommal történő kiváltása
Az eljáráshoz szükséges iratok:
- személyazonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány vagy útlevél)
- lakóhely, tartózkodási hely, vagy szálláshely igazolására alkalmas okmány
(Személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány /lakcímigazolvány/, vagy régi típusú /lakcímet tartalmazó/ személyazonosító igazolvány, illetve tartózkodási engedély)
- a közlekedési felügyelet által kiállított vizsgaigazolás
- egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény
Az eljárás illetékköteles, melynek összege 4000- Ft (62 év felett ill. 1 éven belüli egészségügyi alkalmassági idő esetén 1.500.- Ft)

Újabb vezetési jogosultsági kategória megszerzésének bejegyzése miatti csere
Az eljáráshoz szükséges iratok:
- személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél)
- lakóhely, tartózkodási hely, vagy szálláshely igazolására alkalmas okmány (személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány /lakcímigazolvány/, vagy régi típusú lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány), illetve tartózkodási engedély
- a közlekedési felügyelet által kiállított vizsgaigazolás
- egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény
- esetenként pályaalkalmassági igazolás
- érvényes vezetői engedély
- az eljárás illetékköteles, melynek összege 4.000- Ft (62 év felett ill. 1 éven belüli egészségügyi alkalmassági idő esetén 1.500.- Ft)

Egészségügyi alkalmasság lejárta miatti csere
Az eljáráshoz szükséges iratok:
- személyazonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány, vagy útlevél)
- lakóhely, tartózkodási hely vagy szálláshely igazolására alkalmas okmány (Személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány /lakcímigazolvány/, vagy régi típusú személyi igazolvány), vagy tartózkodási engedély
- egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény
- vezetői engedély
- az eljárás illetékköteles, melynek összege 4.000 Ft (62 év felett ill. 1 éven belüli egészségügyi alkalmassági idő esetén 1.500.- Ft)

Vezetői engedély pótlása
Az eljáráshoz szükséges iratok:
- személyazonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány, vagy útlevél)
- lakóhely, tartózkodási hely vagy szálláshely igazolására alkalmas okmány (Személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány /lakcímigazolvány/ vagy régi típusú személyazonosító igazolvány) vagy tartózkodási engedély
- egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény régi típusú vezetői engedély esetén
- az eljárás illetékköteles, melynek összege 4.000 Ft (62 év felett ill. 1 éven belüli egészségügyi alkalmassági idő esetén 1.500.- Ft )

Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása
Az eljáráshoz szükséges iratok:
- személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél)
- lakóhely, tartózkodási hely, vagy szálláshely igazolására alkalmas okmány (Személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány /lakcímigazolvány/, vagy régi típusú személyazonosító igazolvány) vagy tartózkodási engedély
- egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény
- érvényes külföldi vezetői engedély
- külföldi vezetői engedély hiteles magyar fordítása
- esetlegesen tanfolyammentes vizsga letételéről szóló vizsgaigazolás
- az illeték: 4.800 Ft, csekken történő befizetéssel kell leróni (62 év felett ill. 1 éven belüli egészségügyi alkalmassági idő esetén 1.800.- Ft)

Nemzetközi vezetői engedély kiváltása
Az eljáráshoz szükséges iratok:
- személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél)
- lakóhely, tartózkodási hely, vagy szálláshely igazolására alkalmas okmány (Személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány /lakcímigazolvány/, vagy régi típusú személyazonosító igazolvány) vagy tartózkodási engedély
- érvényes jogosítvány
-2 db. fénykép
Az ügyintézés illetékköteles, melynek összege 1.800 Ft, mely összeg csekken fizetendő.

ügyintézés helye: a hivatal okmányirodája (2316 Tököl, Fő u. 119.)


A közlekedés igazgatással kapcsolatos ügyintézés

Az ügyintézés a hivatalból indított ügyek kivételével országos illetékességű. Jármű-igazgatási ügyekben az ügyfélfogadás keddi és csütörtöki napokon szünetel.

A forgalmi engedély és/vagy törzskönyv kiállításával, cseréjével járó ügyintézéshez (műszaki vizsga, műszaki adatváltozás, átírás, névváltozás, üzembentartói bejegyzés, átrendszámozás) időpont foglalása szükséges! Időpontot foglalni a www.magyarorszag.hu internetes portálon hétfői és szerdai napokra, személyesen körzeten belüli ügyfelek részére hétfő és szerdai napokra, körzeten kívüli ügyfelek részére pénteki napokra lehetséges.

Személyesen időpontot foglalni a forgalmi engedély és az adatváltozás bejegyzéséhez alapul szolgáló okmányok birtokában lehet. Az ügyintéző a bemutatott okmányok és a gépjármű nyilvántartás alapján ellenőrzi az okmányokat, tájékoztatást ad az eljáráshoz szükséges további okmányokról, kiadja az ügyintézéshez szükséges készpénz-átutalási megbízást, valamint igazolást ad a lefoglalt időpontról.

Nem kell előzetesen időpontot kérni az alábbi eljárásokban:
- gépjármű forgalomból történő kivonása
- opció törlés
- lakcímváltozás bejelentése
- rendszám regisztrációs matrica utángyártás
- rendszám elvesztés bejelentés
- rendszám utángyártás
- forgalmi engedély elvesztés bejelentés
- folyamatban lévő ügyben nyilatkozattétel, ügyiratba való betekintés
- törzskönyv elvesztés bejelentés
- hatósági bizonyítvány igénylése
- felhívásra forgalmi engedély és hatósági jelzések leadása

Az időpontfoglalás nélküli ügyintézés csak a lefoglalt időpontok között történik érkezési sorrendben.

Bármilyen ügyintézés során az ügyfél személyesen vagy meghatalmazottja útján járhat el. Képviseleti eljárás során meghatalmazást minden esetben csatolni kell.

Figyelem: az ügyintézéshez hozza magával a személyazonosításra alkalmas okmányait.

Új jármű első forgalomba helyezése esetén szükséges:
- műszaki adatlap
- járműkísérő lap
- forgalmazók által kiállított számla
- kötelező gépjármű felelősségbiztosítás szerződése
- forgalmi engedély és törzskönyv illetéke: 12.000.- Ft
- érvényesítő címke hatósági díja 585.- Ft
- vagyonszerzési illeték befizetését igazoló postai feladóvevény
- rendszámtábla árának befizetését igazoló postai feladóvevény
- az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okmány
- több tulajdonos esetén nyilatkozat a törzskönyvben megjelölendő tulajdonostársról, illetve a forgalmi engedélyben szereplő üzembentartó tulajdonosról
- üzembentartói jog bejegyzése esetén nyilatkozat a tulajdonostól
- tulajdonjogra vonatkozó záradék bejegyzése esetén az annak alapját igazoló okirat
- törzskönyv jogosítottjának nyilatkozata, amennyiben van ilyen
- jogi személy esetén: három hónapnál nem régebbi cégbírósági végzés vagy kivonat, aláírási címpéldány
- képviseleti eljárás esetén meghatalmazás


Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés

ügyintézés helye: a hivatal okmányirodájában (2316 Tököl, Fő u. 119.)A tanügy igazgatási eljárás

Figyelem: minden esetben szüksége lesz a személyi adatai és személyi azonosságának igazolására (személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány és lakcímigazolvány, 2001. január 1-je után kiállított vezetői engedély és lakcímigazolvány, útlevél és lakcímigazolvány) alkalmas, érvényes okmányaira.

1. óVODAI FELVéTEL, BEíRATáS
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. óvodába az a gyermek vehető fel, aki a 3. életévét betöltötte. A gyermeket elsősorban abba az óvodában kell felvenni, amelynek a körzetében lakik, illetőleg ahol a szülő dogozik. Ha az óvodai jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a felvételről az óvodavezető dönt. Azokat a gyermekeket, akik a következő tanévben iskolába mennek, előnyben kell részesíteni, hiszen nemcsak jog, hanem kötelesség is, hogy a gyermek abban az évben, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodai nevelés első napjától óvodai nevelés keretében történő iskolai életmódra előkészítő foglalkozáson vegyen részt. Számukra tehát az óvodai felvételt mindenképpen biztosítani kell, ha lakóhelyük, ennek hiányában tartózkodási helyük az óvoda körzetében található.

2. FELVéTEL AZ általános Iskolába
A gyermek attól a naptári évtől válik tankötelessé, amelyben a 6. életévét május 31. napjáig betölti. A szülő kérelmére a gyermek tankötelessé válhat akkor is, ha 6. életévét december 31-ig tölti be. A tankötelezettség másik feltétele az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérése, melyről az óvodák, a nevelési tanácsadók, illetve a fogyatékosokat vizsgáló szakértői bizottságok adnak véleményt. A beíratást megelőzően az Igazgatási Iroda a népesség nyilvántartás alapján megállapítja a tanköteles korúak számát, és az adatokat továbbítja az általános iskola igazgatójának.
Az általános iskola igazgatója nem utasíthatja el a tököli lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek felvételét. A választott iskolaépületbe való felvételről – a képviselő-testület által jóváhagyott csoport-, osztályszervezési elvek, és az ahhoz igazítottan megállapított férőhely függvényében-, az iskola igazgatója dönt. A tankötelezettség nem teljesítése esetén az iskola a Gyermekjóléti Szolgálat közreműködését veszi igénybe. Az intézkedések eredménytelensége esetén - a továbbiakban - a jegyző nevében a jegyzői gyámhatóság illetve a szabálysértési hatóság intézkedik.

3. Panaszügyek
A nevelési- oktatási intézményekkel összefüggő, gyermeket vagy szülőt, gondviselőt, pedagógust vagy az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottat, állampolgárokat érintő panaszügyekkel az Igazgatási Irodához lehet fordulni írásban, névvel ellátott bejelentéssel. Ezután kerülhet sor az eset kivizsgálására, az érintettek meghallgatására, az ügy lezárására, amelyről az érdekeltek írásban kapnak tájékoztatást
Az eljárás illetékmentes.

ügyintézés helye: a hivatal székhelye (2316 Tököl, Fo u. 117.)A birtokvédelmi eljárás

Az ügyintézés csak a Tökölön ?birtokjoggal? rendelkező állampolgárok részére történik.

Figyelem: minden esetben szüksége lesz a személyi adatai és személyi azonosságának igazolására (személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány és lakcímigazolvány, 2001. január 1-je után kiállított vezetői engedély és lakcímigazolvány, útlevél és lakcímigazolvány) alkalmas, érvényes okmányaira.

Egy éven belül
Az eljárás kérelemre indul, de a hivatal csak abban az esetben járhat el eredeti birtokállapot helyreállítása vagy a zavarás megszüntetése ügyében, illetve a hasznok, károk és költségek kérdésében, ha egy éven belül történt a birtokháborító esemény. A kérelemnek tartalmaznia kell:
- a panaszos és a bepanaszolt nevét, címét
- a panasz alapjául szolgáló magatartás, állapot rövid leírását
- a bepanaszolt magatartás kezdési időpontját
A panaszost birtokvédelem akkor illeti meg, ha
a) a birtokost, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom), kivéve, ha a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg.
b) a lakás bérlőjét, ha a lakás kiürítését elrendelő jogerős határozatot még nem hajtották végre.
A hivatal birtokvédelmi eljárására a Ptk-n kívül az államigazgatási eljárásról szóló 1981. évi I. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, így az eljárás során
- a bizonyítás terhe a panaszosra hárul (pl. tanúkkal).
- a feleket tárgyalás keretében hallgatjuk meg
- ha szükséges, helyszíni szemlét tartunk
A hivatal határozata ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs; a birtoklás kérdésében hozott határozatot három napon belül végre kell hajtani. Aki a határozatot sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól kérheti annak megváltoztatását.

Figyelem: Az elveszett birtok visszaszerzése érdekében önhatalmúlag csak akkor lehet fellépni, ha más birtokvédelmi eszközök igénybevételével járó időveszteség a birtokvédelmet meghiúsítaná.
A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerint a telepengedélyezési eljárás során is vizsgálni kell, hogy a tervezett tevékenység a telep környezetében élők szomszédjogi, birtokvédelmi értelemben vett nyugalmát zavarja-e.

Egy éven túl:
A birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését egy év eltelte után közvetlenül a bíróságtól kérheti. A birtokos közvetlenül a bírósághoz fordulhat akkor is, ha az ügyben a birtokláshoz való jogosultság is vitás. A bíróság a birtokperben a birtokláshoz való jogosultság alapján dönt. A békés birtoklásban megzavart fél jogosultságát vélelmezni kell.
A birtokvédelmi eljárás illetékköteles, melynek összege 2.200 Ft.

ügyintézés helye: a hivatal székhelyén (2316 Tököl, Fő u. 117.)A szabálysértési eljárás

A szabálysértési eljárás kérelemre, illetve hivatalból indul. Kérelemre indult eljárás esetében formanyomtatvány található a Polgármesteri Hivatal igazgatási irodavezetőjénél

A szabálysértési eljárás általában illetékmentes kivéve:
Becsületsértés, és magánlaksértés melynek illetéke 3.000.-Ft
Az ilyen eljárásban hozott büntetést vagy intézkedést alkalmazó határozat elleni kifogás, valamint az eljárás megszüntető határozat elleni panasz illetéke 3.500.-Ft
A részletfizetési kedvezmény, halasztás engedélyezésére irányuló eljárás illetéke 2.200.-Ft

ügyintézés helye: a hivatal székhelyén (2316 Tököl, Fo u. 117.)


A hagyatéki eljárás

Az eljárás akkor folytatható le Tökölön, ha az elhunyt személy utolsó belföldi lakóhelye településünkön volt, ennek hiányában a hagyatéki vagyon fekvése határozza meg az illetékességet.

Figyelem: minden esetben szüksége lesz a személyi adatai és személyi azonosságának igazolására (személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány és lakcímigazolvány, 2001. január 1-je után kiállított vezetői engedély és lakcímigazolvány, útlevél és lakcímigazolvány) alkalmas, érvényes okmányaira.

Az eljárás a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII. 4.) IM rendelet szerint folyik. A hagyatéki eljárás hivatalból indul.
A halálesetet az is bejelentheti, illetve a pórhagyatéki leltár felvételét is kérheti az, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik (pl. az örökösként érdekelt személy, a végrendeleti végrehajtó, a hagyatéki hitelező, a gyámhatóság) Ez esetben a bejelentéshez csatolni kell:
- az anyakönyvi kivonatot, vagy a holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító bírósági határozatot
- mindazokat az okmányokat, amelyekkel hitelt érdemlő módon igazolni, valószínűsíteni tudja jogi érdekét (örökösi, hagyományosi, hitelezői stb. minőségét)
A hagyaték leltározására abban az esetben kerül sor, ha az elhunyt személynek
- ingatlanvagyona volt és/vagy
- ingóságainak (pl. személygépkocsi, festmények, könyv-, bélyeggyűjtemény) értéke a háromszázezer forintot (300.000 Ft) meghaladja,
A leltárt a szükséges adatok beszerzése, illetőleg az érdekeltek meghallgatása alapján készítjük el a hivatalban. Azonban kötelező helyszíni leltározást tartanunk, ha a kiskorú örökös érdekei veszélyeztetve vannak; nincs ismert örökös; vagy azt a közjegyző, illetve más település jegyzője kéri. Ebben az esetben a leltár felvétele a helyszínen, tanúk jelenlétében történik.
Minden esetben adó- és értékbizonyítványt készítünk, ha a hagyatékban Tökölön fekvő ingatlan is szerepel, akkor is, ha magát a leltárt nem a mi hivatalunk készíti.
Pót leltár készül a bejelentést követően, ha később derül ki, hogy az elhunyt személy után kötelező leltározás alá eső, de korábban még nem leltározott vagyon maradt,
A leltározás idejéről és helyéről a jegyző által kijelölt leltárelőadó lehetőség szerint írásban értesíti az összes általa ismert érdekelteket, azonban távolmaradásuk nem akadályozza a leltározást.
A személyes meghallgatás során kérjük az örökhagyó személyére és vagyonára vonatkozó adatokat, továbbá mindazokat az adatokat, amelyek a hagyaték átadásához, az öröklési illeték kiszabásához és az esetleges egyéb jegyzői eljáráshoz szükségesek. Ilyen adatok, információk például:
- ingatlanok helyrajzi szám szerint külön-külön, a tényleges művelési ág megjelölésével, az örökhagyót megillető hányadot, az ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonos esetében ezt a körülményt részletezve. Figyelem: az örökhagyó nevén lévő ingatlant – a megfelelő megjegyzéssel – akkor is fel kell venni a leltárba, ha az érdekeltek állítása szerint az már nem volt az örökhagyóé.
- ingóságok, amelyek kétségtelenül az örökhagyó tulajdonában vagy birtokában voltak. Figyelem: kétség, vita esetén a vitás dolgot is fel kell venni a leltárba, azzal a megjegyzéssel, hogy azt ki és milyen jogcímen igényli. Egyéb esetben csak az kerül a leltárba az ingóságok közül, amiknek a felvételét kérik.
- hagyatéki terhek Figyelem: ha az örökösök hagyatéki terheket jelentenek be, az örökhagyó után maradt ingóságok értékét akkor is meg kell állapítani, ha az ingóságokat nem leltározták. A leltározáskor a hitelező nevét és lakását, a tartozás összegét, jogalapját, keletkezésének idejét, a tartozásra vonatkozó okirat keltét és a lejárat idejét is közölni kell.
- a leltározott vagyontárgyak értékének elfogadásáról szóló nyilatkozat Figyelem: a vagyontárgyak értékét a megjelent örökösökkel vagy azok képviselőjével folytatott tárgyalás alapján, lehetőleg azokkal egyetértésben kell megállapítani. Ha az értékelés tekintetében véleményeltérés van, a leltárban a leltárelőadó által megállapított forgalmi értéket kell feltüntetni. Azonban az öröklési illeték alapjául szolgáló forgalmi értéket az illetékhivatal állapítja meg.
- illetmények, járandóságok, követelések Figyelem: ha az ingóságokra a leltározás kötelező, a leltárban az örökhagyónak munkavállalói illetmények és más időszakos járandóságok címén fennálló, valamint egyéb követeléseit is fel kell sorolni, kivéve az örökhagyó takarékbetét címén járó követelését, akkor, ha a takarékbetét elhelyezésekor – halála esetére – a betét tekintetében kedvezményezettet jelöl meg. Fel kell tüntetni az adós nevét, a követelés alapját, s ha okirat van róla, annak keltét és a lejárat idejét. A követelés értékeként az örökhagyó halála napján fennálló összegnek és eddig az időpontig számított járulékoknak az együttes összegét kell figyelembe venni. Ha valamely követelés zálogjoggal vagy jelzálogjoggal van biztosítva, ezt a körülményt a zálog vagy jelzálog körülírásával fel kell tüntetni. A vitás vagy az érdekeltek szerint behajthatatlan követeléseket is leltárba kell foglalni, a vita okát vagy a behajtás akadályait azonban fel kell jegyezni.
A leltározás alkalmával a leltárelőadónak átadott végrendeletet és a hagyatéki eljárás szempontjából lényeges más okiratot a hagyatéki leltárhoz kell csatolni. Ha a leltározás alkalmával kijelentették, hogy a végrendelet valamely hatóság vagy személy őrizetében van, ezt a leltárban fel kell tüntetni.
Hivatalból értesítjük a leltár és mellékleteinek megküldésével
- az adó- és értékbizonyítvány elkészítésére jogosult jegyzőt (ha más településen található a hagyatékba tartozó ingatlan)
- a hagyatéki eljárásra illetékes közjegyzőt
- a hagyatékban megjelölt ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatalt, illetve földhivatalokat (a hiteles tulajdoni lap másolatok elkészítése és továbbítása érdekében)
- a hagyatékban érdekelt méhmagzat, kiskorú gyermek, cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett vagy ismeretlen helyen távollevő személy esetében a gyámhivatalt (tájékoztatásul, vagy a szükséges intézkedések megtétele érdekében).
Hivatalból intézkedünk, ha az örökös részére gyámot, illetőleg gondnokot kell kirendelni.
Figyelem: hivatalból, vagy kérelemre a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyaknak vagy azok egy részének biztosítása rendelhető el, ha alaposan tartani lehet attól, hogy a vagyontárgyakat eltulajdonítják, elrejtik, eltékozolják, megrongálják vagy más módon veszélyeztetik, illetve, ha a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyak természetes romlás folytán értéküket veszthetik, vagy ha a hagyatéki vagyontárgyak csak értékükkel arányban nem álló költséggel lennének megőrizhetők. Ilyen intézkedés lehet pl. bírósági letétbe helyezés, ideiglenes lepecsételés, zár alá vétel, megbízható személy gondozására bízás, halaszthatatlan értékesítés. Ha a biztosítási intézkedés elrendelése egyébként nem szükséges, azt mellőzni kell.
A készpénzt, takarékbetétkönyvet és értéktárgyat a leltárelőadó, illetőleg a közjegyző bírósági letétbe helyezés végett elismervény ellenében magához veszi, s addig, amíg a bírósági letétbe helyezés meg nem történhet, hivatali helyiségében őrzi A bírósági letétbe helyezést haladéktalanul, de legkésőbb az átvételt követő munkanapon foganatosítani kell.
A leltárelőadó által foganatosított biztosítási intézkedésekről az illetékes közjegyzőt értesíteni kell, akinél az érdekeltek kérhetik az intézkedés egészben vagy részben való hatályon kívül helyezését.
A hagyatéki eljárás hivatalunknál folyó szakasza illetékmentes.

ügyintézés helye: a hivatal okmányirodája (2316. Tököl, Fő u. 119.)


Anyakönyvi ügyintézés

Születés:
Újszülött anyakönyvezéséhez szükséges okmányok:
- szülők 30 napnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonata
- ha a gyermek nem házasságból született, apai elismerő nyilatkozat
- Az újszülött TAJ nyilvántartási kártyaigénylése a születés helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél történik. Ennek birtokában kell kérni az újszülött születési helye szerint illetékes okmányirodától a személyi adat- és lakcím igazoló hatósági igazolványt, melyen már szerepel az újszülött személyi száma és személyes adatai is. A gyermek születésének anyakönyvezéséhez szükséges házassági anyakönyvi kivonat illetékmentes.
- Külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez szükséges okmányok: hiteles magyar fordítású születési anyakönyvi kivonat, állampolgársági eskü letételéről szóló okirat. Benyújtás az illetékes Polgármesteri Hivatalban történik, ahonnan az iratokat továbbítják a Budapest V. ker. Hazai Anyakönyvezési Osztályra.

Házasságkötés:
A házasságkötési szándék bejelentése a házasságkötés előtt 30 nappal az anyakönyvvezetőnél történik. A házasságkötéshez szükséges jegyzőkönyv felvételéhez az alábbi okmányok szükségesek:
- érvényes személyi igazolvány (a vőlegényé és menyasszonyé is)
- születési anyakönyvi kivonat (mindkét félé)
- családi állapot igazolása ( A családi állapot igazolást, ha a házasságot nem a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezető előtt kötik, a lakóhely szerint illetékes Polgármesteri Hivatal vagy okmányiroda állítja ki. Ha a házasulandó fél családi állapota elvált, csatolni kell a házasságot felbontó bíróság jogerős, záradékolt válási jegyzőkönyvét. Ha ez nincs meg, a 30 napnál nem régebbi záradékolt házassági anyakönyvi kivonatot kell beszerezni attól a Polgármesteri Hivataltól, ahol a felbontott házasságot kötötték.)
A házasságkötéshez szükséges 30 napos várakozási idő alóli felmentés kérhető. A kérelemre 2 000 Ft illetékbélyeget kell leróni. A várakozási idő alól a házassági szándék bejelentésének helye szerinti jegyző adhat felmentést.
Külföldi állampolgár házasságkötése magyar állampolgárral:
Az alábbi okmányokat kell benyújtani:
- családi állapot igazolás, lakcím igazolás a külföldi állampolgár részéről (külföldön közjegyző előtt tett nyilatkozat alapján hitelesített, záradékolt, hiteles fordítású okmánnyal)
- érvényes útlevél vagy tartózkodási engedély, külföldiek részére kiállított személyi igazolvány tanúsítvány, amelyet a magyarországi nagykövetségen lehet beszerezni útlevél, tartózkodási engedély és hiteles fordítású születési anyakönyvi kivonat felmutatásával.
- -a Tanúsítvány tartalmazza az érintett személy állampolgárságát, hontalanságát, illetőleg menekült státuszát, lakóhelyének címét, családi állapotát, valamint a nyilatkozatot, hogy a tervezett házasságnak a magyar jog szerint nincs akadálya. A tanúsítvány a kiállításától 6 hónapig érvényes.
A házasulók bejelentése a névviselésről:
-a házasulók a házassági szándék bejelentésekor a Csjt.-ben foglaltaknak megfelelően nyilatkoznak arról, hogy a házasságkötés után milyen házassági nevet kívánnak viselni. A korábbi nyilatkozat a házasság megkötéséig megváltoztatható.
- amennyiben a szülők házasságkötésük után nem viselnek közös házassági nevet, a házasságkötést megelőző eljárás során kell megállapodniuk arról, hogy a házasságból származó gyermekek az apa vagy az anya családi nevét, vagy a mindkét szülő családi nevéből képzett, legfeljebb kéttagú családi nevet viselik. A megállapodás az első közös gyermek születésének anyakönyvezéséig módosítható. Az illeték összege 5.000 Ft.
A születési családi és utónév megváltoztatása:
Az állampolgár kérelmére indul az eljárás, a döntés a Belügyminisztériumban történik. Az illeték összege 10.000 Ft. (Minden változtatás alkalmával.) A névváltoztatási kérelmet személyesen kell benyújtani a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél. (Szükséges okmányok: születési anyakönyvi kivonat, érvényes személyi igazolvány, lakcímet igazoló kártya. )

Haláleset anyakönyvezése:
Az anyakönyvezéshez szükséges okmányokat a haláleset helye szerinti anyakönyvvezetőnél kell benyújtani.
- Halott-vizsgálati bizonyítványt
- az elhalt személyazonosító igazolványát,
- születési anyakönyvi kivonatát
- nőtlen-hajadon esetében családi állapot igazolását (az okmányirodában a népesség nyilvántartótól), házas esetében házassági anyakönyvi kivonatot, özvegy elhalt esetében pedig a korábban elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonatát

Honosítás, visszahonosítás
Az eljárás kérelemre indul. A kérelemhez csatolni kell a családi állapot igazolására alkalmas iratokat, ha eredetiben idegen nyelvűek, az OFFI által hitelesített fordításban. A következő okmányokat kell mellékelni:
-a rendőrség által kiállított lakbizonylat
-erkölcsi bizonyítvány
-a megélhetésre és a lakóhely igazolására szolgáló irat
-az alkotmányos ismeretekről letett vizsgát (a vizsgát annak kell letennie, aki még nem volt magyar állampolgár) igazoló oklevél. ( A vizsgára Budapest Főváros Közigazgatási Hivatalában kell bejelentkezni.)
A kérelem csak személyesen adható le. A személyes megjelenés kötelezettsége a 14. életévét betöltött gyermekre is vonatkozik.
A honosításhoz szükséges elbocsátást az illetékes konzulátuson kell kérni, melyhez mellékelni kell a befogadó állam nyilatkozatát.

ügyintézés helye: a hivatal okmányirodája (2316. Tököl, Fő u. 119.)A hatósági bizonyítvány

A hivatal tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki, ha a kérelmező valószínűsíti, hogy szüksége van rá. Amennyiben hivatalunknak nincs tudomása (hivatalosan dokumentáltan) az igazoltatni kívánt tényről, állapotról, az ügyfélnek két tanúval kell bizonyítania azt.

Figyelem: minden esetben szüksége lesz a személyi adatai és személyi azonosságának igazolására (személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány és lakcímigazolvány, 2001. január 1-je után kiállított vezetői engedély és lakcímigazolvány, útlevél és lakcímigazolvány) alkalmas, érvényes okmányaira.

A hatósági bizonyítvány kiállítása illetékköteles, melynek összege 2.200 Ft. Gyámügyi és szociális ügyekben illetékmentes.

ügyintézés helye: a hivatal székhelyén (2316 Tököl, Fő u. 117.)