TÖKÖL VÁROS
  ÜGYFÉLINFORMÁCIÓS
  HONLAPJA

  | főoldal |  fontos információk | Polgármesteri Hivatal |
  | igazgatási iroda | műszaki iroda | pénzügyi iroda | szervezési iroda |
  | okmányiroda | gyámhivatal | rendeletek | irattár (dokumentumok, nyomtatvanyok) | jegyzőkönyvek |

Műszaki iroda

Feladataink

1. Az építésigazgatási eljárásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, ezen belül például
- az elvi építési és az építési engedélyezési, valamint a bontási eljárás,
- a használatbavételi, a fennmaradási engedélyezési eljárás,
- a telekalakítás,
- a rendeltetési mód megváltoztatás,
- egyéb szakhatósági feladatok (építésügy, tűzvédelem, közlekedés, környezetvédelem stb.) ellátása, valamint
- a nyilvántartások vezetése

2. Az építésrendészeti eljárások, például
- kötelezések az építmények jó karbantartására,
- intézkedés élet- és állékonyságveszély esetén,
- építkezések ellenőrzése, ezen belül engedély nélküli, engedélytől eltérő építkezések felderítése, szabálysértési eljárás indítása, végrehajtási intézkedések, építésügyi bírság kiszabása,
- tervezői kivitelezői jogosultság ellenőrzése,
- építési anyagok, szerkezetek vizsgálata, a bauxitbeton szerkezetet tartalmazó épületekkel kapcsolatos feladatok ellátása

3. A 2/2004(I.27.) számú, Tököl város helyi építési szabályzata és szabályozási terve előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása

4. Az önkormányzati felújítási, beruházási feladatok szervezése, lebonyolítása, tervezésének, műszaki ellenőrzésének külső szakértőkkel való lebonyolítása

5. Az utakkal, útfelügyelettel kapcsolatos feladatok, ezen belül
a) forgalomszabályozási, forgalomtechnikai és tömegközlekedési változások véleményezése,
b) a közlekedést akadályozó létesítmények eltávolítatása, gyalogutak, járdák, gépkocsi behajtók (át) építésének, megszüntetésének engedélyezése,
c) közterület-bontási engedélyek, hozzájárulások, burkolat helyreállítások, útfelügyelet, üzemzavar bejelentésekkel kapcsolatos intézkedések, parkolási, behajtási engedélyekkel kapcsolatos feladatok, ügyintézések.
d) úthálózat fejlesztés

6. A közterületek fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása, ezen belül
a) a közterületek tisztán tartásának (pl. síkosság elleni védelem) szervezése és felügyelete (21/20004(VII.27.) számú önkormányzati rendelet),
b) utcabútorok elhelyezése, utca névtáblák kihelyezése, cseréje és korlátok elhelyezése,
c) a közterületet érintő beruházások, közműfejlesztések, valamint a közterületek és az infrastruktúra fenntartása és fejlesztése,
d) közműnyilvántartás vezetése
e) zöldterületek, parkok, játszóterek, zöldfelületek fenntartása, parképítés, szökőkutak, locsolóhálózatok üzemeltetése, közterületi növényvédelem szervezése, ellenőrzése
f) közterület-használattal (17/1999.(IX.7.) számú önkormányzati rendelet), felügyelettel (5/2003.(II.25.) számú önkormányzati rendelet) kapcsolatos feladatok ellátása
g) vízi állások létesítésével, fennmaradásával, használatával kapcsolatos feladatok (21/20004(VII.27.) számú önkormányzati rendelet) önkormányzati ingatlanok tisztán tartása, ill. nem önkormányzati ingatlanok tisztán tartatása
h) közbeszerzések koordinálása

7. A környezet- és természetvédelmi feladatok szervezése, koordinálása, ezen belül különösen a Környezetvédelmi Alaphoz kapcsolódó feladatok (12/1997. (VI.27.) számú önkormányzati rendelet) ellátása
a) helyi természeti értékek védetté nyilvánítása, a védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása és rekonstrukciója.
b) a zaj- és rezgésvédelmi (19/1999. (X.4.) számú önkormányzati rendelet), valamint a levegőtisztaság-védelmi feladatok például: panaszügyek, környezetszennyező tevékenységgel járó beruházások, környezet- és természetvédelmi program szerint a természeti értékek ellenőrzése, fenntartása, megóvása, őrzése, mérések, helyszíni vizsgálatok, adatbázis létesítése stb. végrehajtása, akcióprogram szervezése.
c) a felszíni és felszín alatti vizek védelme,
d) a hulladékgazdálkodás (9/2002. (III.26) számú önkormányzati rendelet) és ártalmatlanítás,
e) a zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, erdők védelme,
f) fakivágási engedélyek kiadása, fapótlások
g) az allergén növények elleni védekezés
h) a környezet- és természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, szakmai programok szervezése, szakmai programokon való részvétel
i) a környezeti állapot elemzése, adatgyűjtés, mérés, környezetvédelmi információ-rendszer működtetése, fejlesztése
j) környezet- és természetvédelmi pályázatok készítése, a pályázati célok megvalósítása

8. A közvilágítással kapcsolatos feladatok ellátása (üzemeltetéssel, hálózat létestésítéssel, bővítéssel, energiagazdálkodással kapcsolatos ügyek)

9. A vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok (18/1995.(X.10) számú önkormányzati rendelet) ellátása , ezen belül
a) telek, terület, felépítményes ingatlan hasznosításával (pl.: értékesítés, bérbeadás, csere) kapcsolatos feladatok előkészítése és a döntések végrehajtása, végrehajtatása
- intézményi használatban lévő vagyontárgyak hasznosítása, bérbeadása (helyiségbérleti szerződések megkötését az intézményvezetők végzik a képviselő-testület döntéseit figyelembe véve)
- az intézményi feladatellátáshoz nem kötődő bérleti szerződések megkötése (a lakásbérleti szerződések megkötését a GAMESZ végzi)
- a lakás és helyiség hasznosítással kapcsolatos teendők ellátása (13/2003.(V.13.) számú önkormányzati rendelet)
b) az önkormányzati vagyon kezelésével kapcsolatos feladatok szervezése (a bérleti szerződésnél jelzett munkamegosztás szerint)
c) egyéb vagyongazdálkodási feladatok, tulajdonosi hozzájárulásokkal kapcsolatos döntések előkészítése pl. hatósági ügyek intézéséhez
d) az egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése,
e) ingatlan-vagyonkataszteri nyilvántartás vezetése

10. A mezei őrszolgálattal kapcsolatos (21/2002.(XII.10.) számú önkormányzati rendelet) és a mezőgazdasági, állattartási (14/1992. (VI.2.) számú önkormányzati rendelet), állat-egészségügyi feladatok ellátása

11. Az önkormányzati temetők fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása (7/200.(II.15.) számú önkormányzati rendelet)

12. A TVCS Kht. tulajdonosi jogainak gyakorlásához és feladatköréhez kapcsolódó döntések előkészítése, végrehajtásának ellenőrzése pl. társasági szerződésben rögzített feladatok, hulladékszállítási közszolgáltatás (9/2002.(III.26.) számú önkormányzati rendelet), víz-, csatorna közszolgáltatás (10/2000.(II.22.) számú önkormányzati rendelet)
1. Az „üzletek” működésével kapcsolatos feladatok, beleértve:
a) működési engedélyek, a telepengedélyek kiadása, módosítása, megszüntetésével kapcsolatos ügyintézés, játéktermek működési engedélyezésével kapcsolatos feladatok
b) hatósági ellenőrzés,
c) az előírt nyilvántartások vezetése,
d) az üzletek működésével kapcsolatos lakossági panaszok kivizsgálása

Az iroda saját feladatkörében gondoskodik egyes hatósági bizonyítványok kiállításáról.