TÖKÖL VÁROS
  ÜGYFÉLINFORMÁCIÓS
  HONLAPJA

  | főoldal |  fontos információk | Polgármesteri Hivatal |
  | igazgatási iroda | műszaki iroda | pénzügyi iroda | szervezési iroda |
  | okmányiroda | gyámhivatal | rendeletek | irattár (dokumentumok, nyomtatvanyok) | jegyzőkönyvek |

Pénzügyi iroda

Feladataink

1. A hivatal és az intézmények, gazdasági társaságai gazdálkodásával az önkormányzati költségvetéssel és pénzgazdálkodással kapcsolatos döntés előkészítés és operatív végrehajtás, például:
a) a tárgyévi költségvetési koncepció előkészítése és végrehajtása
b) a tárgyévi költségvetési rendelet előkészítése és végrehajtása
c) a zárszámadási rendeletek, pénzmaradvány elszámolások előkészítése és a végrehajtása
d) a polgármesteri hivatal házi pénztárának működtetése
d) a helyi beszerzések pénzügyi bonyolítása
e) az intézmények és a képviselő-testület által meghatározott feladatok finanszírozása, a finanszírozás pénzügyi bonyolítása, a felhasználás elszámoltatása, elszámolása
f) a gazdasági program előkészítése és végrehajtása
g) a pénzügyi-számviteli nyilvántartások vezetése
h) az önkormányzat által benyújtandó pályázatok előkészítésében való közreműködés, a pályázaton elnyert támogatások pénzügyi elszámolásának szervezése
i) az önkormányzati döntések pénzügyi, gazdasági kérdéseket érintő részének kidolgozása
j) a polgármesteri hivatal szakirodáinak szakmai feladatkörébe tartozó ügyeinek pénzügyi bonyolítása (házi pénztári kifizetések, utalások, fizetési kötelezettségek előírása, fizetési felszólítások kibocsátása, számlák kiállítása, stb)

2. Az adóügyi feladatok, ezen belül:
a) az átengedett központi (19/2000.(XII.4.) számú önkormányzati rendelet) és a helyi adók kezelése, beszedése(23/2002.(XII.10) számú önkormányzati rendelet) és egyéb adóhatósági feladatok végrehajtása ezen belül:
- a gépjármű adó
- az iparűzési adó
- az építményadó
- a kommunális adó
- a talajterhelési díj
b) befizetések egyeztetése,
c) idegen helyről kimutatott hátralékok kezelése
d) adóigazolások kiadása és felvilágosítás az adózással kapcsolatban

3. Adó- és értékbizonyítvány kiállítása

4. A közadók módjára behajtandó köztartozások beszedése például:
- hulladékkezelési közszolgáltatás díjhátraléka (9/2002.(III.26) számú) önkormányzati rendelet 14.§-a)
- mezőőri járulék (21/2002.(XII.10.) számú) önkormányzati rendelet 5.§ (3) bekezdés)
- a talajterhelési díjról szóló (18/2004 (VII.27.)számú) önkormányzati rendelet
Az iroda saját feladatkörében gondoskodik a hatósági bizonyítványok kiállításáról


A helyi adóztatással kapcsolatos számlaszámok:

Építményadó beszedési számlaszám
11742252-15393290-02440000
Kommunális adó beszedési számlaszám
11742252-15393290-02820000
Iparűzési adó beszedési számlaszám
11742252-15393290-03540000
Gépjárműadó beszedési számlaszám
11742252-15393290-08970000
Késedelmi pótlék beszedési számlaszám
11742252-15393290-03780000
Bírság beszedési számlaszám
11742252-15393290-03610000
Talajterhelési díj beszedési számlaszám
11742252-15393290-03920000


Adó- és értékbizonyítvány kiállítása

Az ügyintézés a Tökölön fekvő ingatlanok esetében történik.
Adó és értékbizonyítvány kiállítására hivatalból vagy kérelemre kerülhet sor.

Adó és értékbizonyítványt lehet kiállítani:
- a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 9.§ (1) bekezdésében meghatározott termőföld – kivéve zártkerti ingatlan - felajánlásához, ha az az ellenérték megjelölésével történik
- a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 140 §-a szerinti ingatlanértékesítés – lakott és lakatlan - becsértékének meghatározásához
- a termőföld állam által, életjáradék fizetése ellenében történő megvásárlásáról szóló 255/2002. (XII. 13.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti kérelem benyújtásához (valamennyi földrészletről külön-külön)
- a Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának, vagyonkezelésének és hasznosításának részletes szabályairól szóló 254/2002. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerint az NFA ajánlati ármegállapításához
- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdése szerint a nevelésbe vett gyermek tulajdonában álló, valamint az otthonteremtési támogatással megszerezni kívánt ingatlanra vonatkozóan, a 143. § -a alapján a nagykorúság elérése, a gondnokság megszüntetése esetén az „önjogúvá vált” ingatlanának értékéről, a 152. § és 153. § -a i alapján a gyermek, illetve a gondnokság alá helyezett személy lakásbérleti szerződésének megszüntetéséhez, lakáscseréjéhez, tulajdonában lévő ingatlan tulajdonának átruházásához, vagy bármely módon történő megterheléséhez
- a külföldiek ingatlanszerzéséről szóló 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 2.§-a szerinti kérelemhez
- hagyatéki eljáráshoz (lásd külön)
A kérelemhez mellékelni kell, vagy be kell mutatni:
- a jogszabályban meghatározott esetekben a tulajdonjog átruházási szerződést, az ügyvédi meghatalmazást
- minden esetben a tulajdoni lap 3 hónapnál nem régebbi hiteles másolatát.
Az adó- és értékbizonyítvány tartalmazza az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait, az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét.
A jegyző által megbízott ügyintéző írásos értesítés szerinti, illetve egyeztetett időpontban a helyszínen értékeli az ingatlant.
Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása illetékköteles, melynek összege 4.000 Ft. Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni.

ügyintézés helye: a hivatal Pénzügyi irodájában (2316 Tököl, Fő u. 117.)A gépjárműadó

AZ ADÓ ALAPJA:
- a személyszállító gépjármű - ide nem értve az autóbuszt - hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve.
- az autóbusz, a nyerges-vontató, a lakókocsi, lakó-pótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya).
- a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.

AZ ADÓ MÉRTÉKE:
1., személyszállító gépjármű után a gépjármű
- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.
2.,
a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 1200 Ft,
b) az a) pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1380 Ft.
3., -Az "E" betűjelű, ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10000 Ft, míg a tehergépjármű után 46 000 Ft adót kell fizetni. A "P" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23 000 Ft adót kell fizetni. A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandó rendszámmal ellátott gépjárműre "E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni.

ADÓMENTESSÉG:
a) a költségvetési szerv,
b) a társadalmi szervezet, az alapítvány tulajdonában lévő gépjármű után feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
c) az autóbusz, ha az adóalany a a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75 %-a a helyi és a helyközi menetrend szerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell.
d) az egyház tulajdonában lévő gépjármű,
e) a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,
f) a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is - tulajdonában lévő egy darab, 100 kilowatt teljesítményt el nem érő személygépkocsi, ide nem értve a személytaxiként üzemelő személygépkocsit. Ha a mentességre jogosult tulajdonában több személygépkocsi van, akkor a mentesség a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár,
g) kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi,
j) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja.
k) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői - ideértve a fegyveres erők alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, hivatásos szolgálatban lévő és polgári állományú személyeket is - tulajdonában lévő gépjármű.

ADÓKEDVEZMÉNY:
(1) 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 30%-os kedvezmény jár -, amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerinti "5", "6", "7" vagy "8" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.
(2) 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább "9", "10", "11", "12" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.
(4) Ha az adóalany az adóévben tehergépjárművével - fuvarokmánnyal igazoltan - olyan kombinált áruszállítást alkalmazott, amelynél a Magyar Köztársaság területén vasúton vagy belvízen megtett út járatonként 100 km-nél hosszabb volt, az (5) bekezdésben meghatározott adókedvezményre jogosult.
(5) Az adókedvezmény mértéke 30-60 járat teljesítése esetén a tehergépjármű után adóévre - az (1)-(2) bekezdés alapján megállapított - fizetendő adó 10%-a, 60 járat felett 20%-a. 2004. január 1-jétől az adókedvezmény mértéke 40 járat feletti teljesítés esetén a tehergépjármű után adóévre - az (1)-(2) bekezdés alapján megállapított fizetendő adó 10%-a.
(6) Az adóalany a kombinált áruszállítás után járó adókedvezmény iránti - fuvarokmánnyal igazolt - kérelmét az adóév július 1. napjától nyújthatja be a gépjármű adóztatására illetékes adóhatósághoz, amely az adókedvezményt az igénybejelentéstől számított 30 napon belül bírálja el.
(7) Az (5) bekezdés szerinti adókedvezmény csak azon tehergépjármű után jár, amely a kombinált szállítási útvonal vasúti vagy/és vízi szakaszát is igénybe vette.

AZ ADÓ ALANYA
- a (2)-(4), illetve a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - az a személy, aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban (a továbbiakban: hatósági nyilvántartás) az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként (a továbbiakban együtt e § alkalmazásában: tulajdonos) szerepel. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.
(2) Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.
(3) Az adóalany halálát, illetve megszűnését követő év 1. napjától - feltéve, hogy a hatósági nyilvántartásban ekkor még mindig az elhunyt személy vagy a megszűnt szervezet szerepel tulajdonosként - azt a személyt kell az adó alanyának tekinteni, akit/amelyet a halálesetet vagy megszűnést követően a hatósági nyilvántartásba elsőként tulajdonosként bejegyeztek.
(4) Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást az átruházó korábbi tulajdonos (a továbbiakban: átruházó) a külön jogszabály alapján - de legkésőbb a változás évének végéig - bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát (szerződés megkötésének időpontját) követő év első napjától nem minősül adóalanynak. Ha a tulajdonátruházás tárgya forgalomból kivont gépjármű és az átruházó a változást a külön jogszabály szerint bejelentette, akkor a gépjármű forgalomba való visszahelyezését követő hónap első napjától nem minősül adóalanynak. Hivatkozott időpontoktól kezdve az átruházótól tulajdonjogot szerző felet kell az adó alanyának tekintetni, kivéve, ha a változást követő évtől, illetőleg hónaptól a hatósági nyilvántartásban harmadik személy szerepel tulajdonosként.
(5) Gépjármű tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig az (1) bekezdés szerinti tulajdonos az adó alanya.
(6) Az adó alanya az "E" és "P" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén az, akinek/amelynek a nevére a rendszámtáblát az eljáró hatóság kiadta.
(7) Az adóévre járó adót az adóalany köteles megfizetni.

AZ ADÓ FIZETÉSE:
az adózónak első alkalommal csak akkor kell adót fizetnie, ha az adóhatóság határozatban értesíti őt a megállapított adó összegéről. A továbbiakban - külön értesítés nélkül - minden évben március 15. és szeptember 15-ig két egyenlő részletben fizethető be pótlékmentesen az adó. A befizetéshez szükséges csekk hivatalunkban, a Pénzügyi Irodában szerezhető be.

AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG MEGSZŰNÉSE:
forgalomból való kivonás esetén az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a gépjárművet az Okmányiroda a forgalomból kivonta. Az állandó lakcím /székhely, stb./ megváltozása esetén az adót a változást követő év 1. napjától az új állandó lakóhely szerint illetékes adóhatóságnál kell fizetni.

BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG:
az adózónak az adókötelezettséget érintő minden változást /gépjárművásárlás, rendszám, lakcím, stb./ a változástól számított 15 napon belül, az adókötelezettség megszűnését /gépjármű eladása, forgalomból kivonása/ a megszűnéstől számított- 30 napon belül be kell jelentenie az Okmányirodában.

Ügyintézés helye: a hivatal Pénzügyi Irodája (2316 Tököl, Fő u. 117.)Építményadó

Az önkormányzat Képviselő testülete a 23/2002.(XII.10.) számú rendelete értelmében építményadót vezetett be a nem lakás céljára szolgáló épületek után.

Adó alapja:
az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Adó mértéke:
a) Tököl Város közigazgatási területén az 5101 számú (02/6 hrsz) út Tököl-Szigethalom közigazgatási határától a 2640/63 hrsz.-ú ingatlanig tartó szakaszával, a 2640/63, 2640/65, 2640/92, 2640/80, 2640/79, 2640/84, 2640/83, 2640/61, 2640/72 hrsz.-ú ingatlanokkal, valamint a 0257, 0313 hrsz. alatt nyilvántartott védgát által és Tököl Városnak Halásztelek, Szigetszentmiklós, Szigethalom településekkel közös közigazgatási határával körülhatárolt területen ? amely terület a rendelet mellékletét képező térképszelvényen szaggatott vonallal körülhatárolt - a vállalkozás céljára szolgáló építmények adóköteles alapterülete után: 700,-Ft/m2/év.
b) a rendelet 5.§ (1) bekezdés a) pontjában szereplő területi meghatározáson kívül eső vállalkozás céljára szolgáló építmények adóköteles alapterülete után: 600,-Ft/m2/év
c) nem lakás céljára szolgáló építmények közül az üdülő esetén: 500,-Ft/m2

Adómentesség, Adókedvezmény:
építményadó kedvezmény illeti meg az adóalanyt, ha nem vállalkozóként keletkezik az adófizetési kötelezettsége abban az esetben, ha január 31-ig egy összegben befizeti évi adóját. Ennek mértéke a tárgyévet követő adó összegének 20%-a.

Adó alanya:
az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult lesz az adó alanya.

Adókötelezettség kezdete:
a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.
Adókötelezettség megszűnése: az építmény fizikai megszűnése évének utolsó napján megszűnik az adókötelezettség. Az építménynek az év első felében történő ?megszűnése? esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség is megszűnik.

Adómentes:
a szükséglakás, a lakás és az üdülőépülethez tartozó kiegészítő helyiségek. A szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség. Az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, magtár stb.), feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységhez kapcsolódóan használja.


Iparűzési adó

Az önkormányzat Képviselő- testülete a 23/2002.(XII.10.) számú rendelete értelmében helyi iparűzési adót vezetett be.

Adókötelezettség:
adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (iparűzési tevékenység).

Az adó Alanya:
Tököl Város illetékességi területén iparűzési tevékenységet folytató vállalkozó vagy jogi személyiséggel rendelkező társaság.

Az adó alapja:
az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék, illetőleg a végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel. Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez álladó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját meg kell osztania.

Az adó mértéke:
az adóalap 2 %-a. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a helyi iparűzési adó törvény 37.§-a alapján napi 5 000,-Ft.

Az adóelőleg megállapítása és megfizetése:
az adóelőleg a megelőző adóév adójának megfelelő összeg. Megfizetésének esedékességét az adózás rendjéről szóló törvény állapítja meg.

Bevallás benyújtásának határideje:
az adóévet követő év május 31-e, valamint az adókülönbözet megfizetésének a határideje is.

[ iparűzési adóval kapcsolatos dokumentumok ]


Magánszemélyek kommunális adója

Az önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2002.(XII.10.) számú rendeletével bevezette a magánszemélyek kommunális adóját, 2003. január 1-jei hatállyal.

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (2)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 21/2019.(XI.29.) számú rendeletével módosította a helyi adókról szóló 13/2015. (XI.25.) számú rendeletet az alábbiak szerint:

1.§. A R. 5 §.(2) bekezdése az alábbiakra változik:

„(2) A kommunális adó mértéke az önkormányzat illetékességi területén lévő építmény közül a lakás céljára szolgáló épület, valamint a 3.§ (2) bekezdés b) és c) pontjaiban felsoroltak esetén – a törvényi maximummal (Az adó mértékének felső határa 17.000 forint/év növelve a valorizálás összegével (a Pénzügyminisztérium PM/23098/2019. számú tájékoztatója szerint 2020.01.01. napjától a kommunális adó mértékének felső határa 30.161,907 Ft/adótárgy) szemben – 12.000,-Ft/adótárgy/év.”

Az adókötelezettség azt a magánszemélyt terheli, aki az önkormányzat illetékességi területén belterületi ingatlannal rendelkezik, illetve aki a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Az adó alanya: a helyi adó törvény 24.§-ban meghatározottak.
Ügyintézés helye: a hivatal Pénzügyi irodájában (2316 Tököl, Fő u. 117


Talajterhelési díj

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény alapján a talajba juttatott környezetterhelő anyagok egységei után talajterhelési díjat kell fizetnie annak a környezethasználónak, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és szennyvízelhelyezést alkalmaz.

A díj fokozatosan került bevezetésre, 2004-2010 között, összege a 2010. évben 360 Ft/m3.

A díj alapja a felhasznált víz mennyisége, mely csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó a szennyvíztárolójából arra jogosulttal elszállíttat (aki a jogszabályok szerinti szennyvíz-elhelyezést is igazolja.)

ügyintézés helye: a hivatal Pénzügyi irodájában (2316 Tököl, Fő u. 117.)