TÖKÖL VÁROS
  ÜGYFÉLINFORMÁCIÓS
  HONLAPJA

  | főoldal |  fontos információk | Polgármesteri Hivatal |
  | igazgatási iroda | műszaki iroda | pénzügyi iroda | szervezési iroda |
  | okmányiroda | gyámhivatal | rendeletek | irattár (dokumentumok, nyomtatvanyok) | jegyzőkönyvek |

Szervezési Iroda

A Szervezési Iroda látja el a polgármesteri, jegyzői szervezési és titkársági, a képviselő-testület működését segítő, az intézmény-felügyeleti feladatokat részletesen az alábbiakat:
1.A képviselő-testület és a bizottságok, kisebbségi önkormányzatok működésének segítése, az ahhoz szükséges feltételek biztosítása (21/1999.(XI.9.) számú önkormányzati rendelet), ezen belül
a) a képviselő-testület és bizottságai, továbbá a kisebbségi önkormányzatok
- tevékenységéhez kapcsolódó adminisztráció,
- üléseinek előkészítése, a jegyzőkönyvek elkészítése, a döntések kihirdetése, nyilvántartása.
- döntés előkészítési folyamathoz kapcsolódó jegyzői törvényességi ellenőrzés
b) tájékoztatást az önkormányzati rendeletekről, a képviselő-testületi határozatokról, a bizottsági és kisebbségi önkormányzati döntésekről (a szakirodákkal együttműködve).
c) az önkormányzati képviselők munkájának segítése, adminisztráció
d) helyi kitüntetésekkel, díszpolgári cím adományozással kapcsolatos teendők (19/1993.(X.5.) számú önkormányzati rendelet 6.§), például:
- közreműködik a döntés előkészítésében,
- nyilvántartást vezet a helyi elismerésben részesített személyekről és szervezetekről,
- gondoskodik a Díszpolgári címben részesítettek különleges jogosultságainak érvényesüléséről, a szükséges költségvetési fedezet biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásáról
e) a helyi címer és zászló, lobogó használat engedélyezésével kapcsolatos ügyek (2/1992.(III.2) számú önkormányzati rendelet)
2. A polgármesteri, jegyzői titkársági feladatok ellátása, ezen belül
a) sajtóügyek intézése, tájékoztatás, PR, kapcsolattartás a Tököli Tükör szerkesztőségével
b) a nemzetközi kapcsolatok szervezése
c) a társadalmi és civil szervezetekkel való kapcsolattartás
d) a polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző tevékenységéhez kapcsolódó adminisztrációs-, szervezési-, továbbá protokoll feladatok, például: fogadóórára való bejelentkezés
e) a polgármesteri hivatal helyiségének használatával kapcsolatos szervezési és engedélyezési ügyek intézése
f) az önkormányzati rendezvénynaptárhoz kapcsolódó adatok, információk összegyűjtése (intézmények hivatalos és szabadidős programjai, kulturális, sportprogramok, egyéb önkormányzati rendezvények, civil szervezetek önkormányzati tevékenységet érintő rendezvényei)
3. A szervezési feladatok ellátása, ezen belül
a) kapcsolattartás a jogi képviseleti és ügyvédi feladatokkal megbízottakkal, közreműködés a szerződések, az okiratok, eseti döntések, az önkormányzati kötelezettségvállalások előkészítésében és a jegyzői törvényességi feladatok ellátásában
b) a hivatali belső szabályzatok előkészítése, végrehajtásának ellenőrzése
c) az önkormányzati, hivatali, intézményi, társasági működés során felmerülő fenntartói ügyek intézése, a szakmai, szükség szerint jogi koordináció a hivatal és az önkormányzati intézmények, a gazdasági társaságok tekintetében, a fenntartói, alapítói és tulajdonosi döntések előkészítésében és végrehajtásának ellenőrzésében való közreműködés,
d) az intézmények működésével kapcsolatosan a szakirodák és külső szakértők közreműködésével az igazgatási feladatok ellátása, törvényességi és célvizsgálatok lefolytatása, intézményvezetői munkakör pályáztatásának előkészítése, az intézményvezetők szakmai továbbképzésének szervezése, az intézményi dokumentumok jóváhagyása, felülvizsgálata, fenntartói feladatok, intézmények dokumentumainak jóváhagyása, felülvizsgálata
e) az önkormányzati feladatellátáshoz kötődő pályázatokkal kapcsolatos koordinálási feladatok a szakirodák, intézmények, gazdasági társaságok és külső szakértők előkészítői és végrehajtói közreműködésével (pályázat benyújtás, elszámolás)
f) a közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok, interpellációk, képviselői kérdések kivizsgálásának koordinálása,
g) az önkormányzati alapítványokkal való kapcsolattartás
h) a polgármester, a jegyző hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggő döntések előkészítése, végrehajtása, az ezekkel kapcsolatos adminisztráció, a munka- és személyügyi, nyilvántartási, adatközlési és oktatásszervezési feladatok ellátása,
i) az intézmények és a hivatal pénzügyi-gazdasági belső ellenőrzési feladatainak koordinálása, kapcsolattartás a függetlenített belső ellenőrrel,
j) a hivatali informatikai, telekommunikációs rendszer üzemeltetésének felügyelete, kapcsolattartás a megbízott rendszergazdákkal
k) statisztikai adatszolgáltatás koordinálása az intézmények, szakirodák előkészítő és végrehajtó közreműködésével
l) a hivatal működéséhez kapcsolódó üzemeltetési feladatok szervezése (beszerzések, takarítás, hivatali gépjármű, stb.)
4. Választási, népszavazási, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok megszervezésében való közreműködés
Az iroda saját feladatkörében gondoskodik a hatósági bizonyítványok kiállításáról